سنگدال بتنی در پوش کانال در شهرکرد اصفهان لرستان

اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
دال بتنی پیش ساخته

سنگدال بتنی در پوش کانال در شهرکرد اصفهان لرستان

سنگ دال پیش ساخته موجود: دال ۳ متری در ۶۰ سانت و  ۱٫۵ متر در ۶۰ سانت توجه: سنگ دال ها تولید شده و سفارش جدید […]